top of page

Provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD SPORTOVNÍHO CENTRA SQUASH SLOVAN

1) Provozovatel


Squash Game s.r.o.
Třída Kpt.Jaroše 1922/3, Brno 602 00
IČO: 175 80 196
DIČ: CZ 175 80 196
Odpovědný vedoucí: Michal Müller

 

2) Všeobecné údaje

 

Název a sídlo centra: Squash Slovan, Štolcova 693/6, Brno 618 00 Kapacita: 3 squash kurty, 1 stolní tenis, solárium, fitness
Provozní doba:
po – pá 6.00-22.00 (pouze na rezervace)
so - zavřeno
ne - zavřeno
Tel.: +420 602 458 011

3) Recepce se nachází v přízemí budovy sportovního centra Squash Slovan (dále jen Centra) a klienti Centra jsou při příchodu povinni hlásit se na recepci, dodržovat řády příslušných aktivit a prostor a pohybovat se pouze v místech pro ně určené, nesmí vstupovat do skladů, do prostranství za barem, úklidové komory či do prostor aktivit, za něž nemají zaplacený vstup.

4) Návštěvníci Centra zodpovídají za svoji bezpečnost a své osobní věci.

5) Návštěvníci jsou povinni respektovat provozní řád, půjčovní řád, požární a poplachové směrnice a pokyny personálu.

6) Odpovědný vedoucí či obsluha baru Centra jsou oprávněni vykázat z areálu osoby, jež jednají nebezpečně vůči svému okolí a nerespektují podmínky dané provozním řádem a dalšími směrnicemi.

7) V celé budově Centra je přísný zákaz kouření, manipulace s otevřeným ohněm, dále je zakázáno vnášet do Centra hořlaviny, výbušniny, zbraně, střelivo, plynové lahve či jiné i potenciálně nebezpečné věci. Je zakázáno manipulovat bez povolení s technickým vybavením Centra.

8) Všichni návštěvníci Centra jsou povinni řídit se požárně bezpečnostními předpisy a v případě potřeby volat:

SOS...............................112

HASIČI...........................150

LÉKAŘ...........................155

POLICIE..........................158

9) Návštěvníci Centra jsou povinni dodržovat etiketu slušného chování, udržovat pořádek, chránit vybavení Centra a nechovat se hlučně a nevhodně. Návštěvníci jsou odpovědni za dodržování pořádku v celém prostoru centra, za ochranu majetku a za škody vzniklé porušením provozního řádu. V případě, že návštěvník způsobí hmotnou škodu na majetku či vybavení centra, bude po něm požadována náhrada v plné výši.

10) Každý úraz nebo poškození zařízení návštěvník neprodleně nahlásí na recepci. Na recepci je k dispozici lékárnička první pomoci.

11) Centrum je v provozu dle stanoveného časového rozvrhu na základě vytvořených rezervací, který musí být bezpodmínečně dodržován. Centrum je návštěvníkům zpřístupněno vždy nejméně 15 minut před začátkem první rezervace následující po technické přestávce. Nejpozději opouští zákazníci centrum 15 minut po skončení poslední ohlášené rezervace.

12) V prostorách centra není možné, bez předchozí konzultace s provozovatelem, provozovat trenérskou činnost, prodej vlastního zboží či vylepování reklamy a letáků, nebo vyvíjet jakoukoli obchodní činnost/službu.

13) Provozovatel centra odpovídá za to, že jsou v pravidelných intervalech prováděny úklidové a dezinfekční práce.

PODMÍNKY PRO VYTVÁŘENÍ REZERVACÍ

Rezervace veškerých aktivit Centra je možná osobně, telefonicky či formou sms na čísle +420 602 458 011.
V případě, že se návštěvníci nemohou dostavit na rezervovanou aktivitu, je nutno rezervaci zrušit co nejdříve, aby mohla být aktivita nabídnuta dalším zájemcům.

Při rezervaci kurtu klientem jakoukoliv formou (telefon, sms, atd.), nevzniká klientovy nárok na konkrétní kurt. Kurt bude přidělen obsluhou na základě efektivity obsazení.


Centrum Squash Slovan si v případě nezrušení rezervací včas, vyhrazuje právo uplatňování těchto storno poplatků:

50% ceny při zrušení rezervace méně jak 10 hodin předem

100% ceny při zrušení rezervace méně jak 5 hodin předem či při nezrušení rezervace.

Pro zavedení stálé rezervace musí klient mít složený minimální deposit 1000,- Kč, kterým bude na účtu disponovat po celou dobu stálé rezervace.


Rušení stálých rezervací je nutné provádět minimálně 24h před Vaší rezervací. Pokud rezervace nebude zrušena včas, bude účtován 100% poplatek.

PODMÍNKY PRO UŽIVATELE CENTRA

 • Návštěvník je povinen seznámit se s tímto provozním řádem a jednat a chovat se v souladu s ním. Využitím služeb Centra a uhrazením vstupného dle platného ceníku s ním vyjadřuje plný souhlas.

 • Návštěvník musí dosáhnout věku 18ti let. Je-li mladší 18ti let, je mu vstup/hra povolena pouze v doprovodu osoby starší 18-ti let. Tato osoba potom přebírá plně zodpovědnost za bezpečí nezletilého, je povinna se mu neustále věnovat a nenechávat jej bez dozoru.

 • V prostorách Centra je PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO hraní či cvičení pod vlivem alkoholických, omamných a psychotropních látek.

 • Všichni návštěvníci jsou povinni si své osobní věci uzamknout ve skříňce, cenné věci jako peníze, doklady, šperky, mobilní telefony a jiné cennosti je možno uložit na recepci. Za případné ztráty neručíme.

 • Předměty nalezené v prostorách Centra odevzdá nálezce personálu na recepci.

 • Návštěvníci jsou povinni ukončit hru či cvičení v řádném čase.

 • Návštěvník je povinen při odchodu z šatny šatní skříňku vyprázdnit a nechat odemčenou.

  Je povinen klíč od šatní skříňky opatrovat. Odpovídá za škodu, která vznikne provozovateli jejich ztrátou, poškozením nebo zneužitím. V případě ztráty či poškození klíče či zámku je návštěvníkovi naúčtována sankce ve výši 200,-Kč.

 • Návštěvníci HRAJÍ a CVIČÍ NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ! Respektují své možnosti a svůj zdravotní stav, případně konzultují vhodnost daných sportovních aktivit se svým lékařem.

 • Hráčům je vstup na squashové kurty povolen ve sportovním oděvu a ve vhodné čisté sálové obuvi s nebarvící a nedrolící se podrážkou a taktéž nedrolící se omotávkou rakety (umožněte recepčním kontrolu). Při jakémkoliv znečištění kurtu Vám bude rezervace okamžitě zrušena a účtována sankce až do výše 5000,- Kč. Dále je hráčům doporučeno nosit ochranné brýle.

 • Hráči používají příslušné vybavení určené k vykonávání daného sportu. Při zničení zapůjčených raket je účtován poplatek za squash raketu 500,-Kč (netýká se výpletu), za ping pongovou pálku 100,-Kč.

 • Je zakázáno narážet do skleněné stěny – není projektována na přímý náraz tělem, slouží pouze k odražení míčku, dobrý hráč se jí jen občas dotkne.

 • Do prostoru u squashových kurtů, jež jsou viditelně ohraničeny, je návštěvníkům umožněno vstupovat až po přezutí – lze využít botníku umístěného před prvním squashovým kurtem.

 • Zapůjčené míče a rakety jsou návštěvníci povinni vrátit ihned po skončení hry. Zapůjčený klíč od šatní skříňky při odchodu na recepci.

  Žádáme všechny návštěvníky aby dodržovali čistotu a hygienu v prostorách sportovníhocentra Squash Slovan. Tento řád platí pro všechny stejně bez ohledu na věk, pohlaví či společenské postavení. Naším cílem je, aby jste se zde cítili příjemně, maximálně si užili hru, případně další aktivity centra a Váš pobyt zde nebyl nikým a ničím narušován.

 

Provozní řád platný od 1.1.2023

bottom of page